psycholog online

psycholog online psychoterapiaW niektórych przypadkach psycholog może udzielać porad online. Terapia odbywa się przez skype, gg, e-maile. Dotyczy to głównie osób, które z różnych życiowych powodów nie mogą zgłosić się na sesję bezpośrednio. Żyją w małych miejscowościach, przebywają za granicą państwa, mają trudność z dojazdami

ze względu na koszty bądź niepełnosprawność. Dla takich pacjentów psychoterapia online może być dobrym rozwiązaniem.

psycholog online terapiaCzy psycholog online może być skuteczny?
Z moich doświadczeń wynika, że tak. Przecież nawet biblioterapia (czytanie książek dotyczących radzenia sobie
z naszym problemem) może pomóc.
O ile bardziej efektywna jest rozmowa
ze specjalistą, który indywidualnie rozważy nasz problem i wskaże odpowiednie możliwości rozwiązań. Podobnie postępujemy w codziennym życiu – z niektórymi problemami idziemy
do naszych bliskich osobiście, a z niektórymi dzwonimy albo piszemy.

Poniżej link do artykułu o skuteczności psychoterapii online, napisanego  na podstawie badań naukowców z Uniwersytetu w Zurichu (artykuł w języku angielskim):

http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/psychotherapie-via-internet-wirkt-gleich-gut-oder-besser-wie-im-sprechzimmer_en.html

psycholog online terapia porady Paweł GórnyObecnie technologia jest już na takim poziomie, że wystarczy laptop, tablet, bądź nawet smartfon i dostęp do internetu,
aby odbyć sesję z kamerą i dźwiękiem. Kamera jest dodatkową pomocą, bo pozwala wzajemnie obserwować swoje reakcje emocjonalne.

Jednym z bardzo ważnych czynników w psychoterapii jest relacja terapeutyczna. Osobisty kontakt jest w takich sytuacjach bardzo istotny. Dlatego, jeśli tylko jest taka możliwość, proszę moich „pacjentów online” o pojawianie się na sesjach osobiście,
gdy np. są z wizytą w Polsce lub w Trójmieście. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania bardzo osobistych i głęboko zakorzenionych schematów.

Myślę, że podejścia terapeutyczne, które stosuję – psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia schematów i terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, nadają się do prowadzenia tego typu spotkań. Setting terapeutyczny (zasady prowadzenia sesji) nie są tu aż tak restrykcyjne jak np. w psychoanalizie.

Mówię po polsku, angielsku i niemiecku,

Zapraszam do kontaktu,

Paweł Górny

 

In some cases, the psychologist may give advice online. Therapy takes place via skype, gg, e-mails. This mainly applies to people who, for various reasons in life, can not attend the session directly. They live in small towns, stay abroad, have difficulty with commuting because of costs or disability. For such patients, online psychotherapy can be a good solution.
Can an online psychologist be effective?
My experience shows that yes. After all, even bibliotherapy (reading books about coping
with our problem) can help.
How much more effective is conversation with a specialist who will individually consider our problem and identify appropriate solutions. We do the same in everyday life – we go with some problems to our relatives in person, and with some we call or write.
Below is a link to an article on the effectiveness of online psychotherapy, written on the basis of research by scientists from the University of Zurich (article in English):

http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2013/psychotherapie-via-internet-wirkt-gleich-gut-oder-besser-wie-im-sprechzimmer_en.html

Currently, technology is already at such a level that a laptop, tablet or even a smartphone and internet access is enough, to have a session with a camera and sound. The camera is an extra help because it allows you to observe each other’s emotional reactions.

One of the most important factors in psychotherapy is the therapeutic relationship. Personal contact is very important in such situations. Therefore, if there is such a possibility, I ask my „patients online” for appearing in the sessions in person,
when, for example, they are visiting Poland. This is especially important when moving very personal and deeply rooted patterns.
I think that the therapeutic approaches that I use – cognitive-behavioral psychotherapy, schema therapy and solution-focused therapy, are suitable for conducting such meetings. The therapeutic setting (rules for conducting the session) are not as restrictive as in psychoanalysis, for example.

I speak Polish, English and German,
I invite you to contact me,

Paweł Górny